Walne Zebranie 2006

22 marca o godz. 10 rano w auli gościnnego I LO rozpoczęło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów czyli najwyższa stanowiąca władza „Solidarności” Oświaty w Głogowie. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podsumowujące minioną 4-letnią kadencję i dokonujące wyboru nowych władz wykonawczych i kontrolnych na rozpoczynającą się kadencję. Na 70 delegatów wyłonionych w czasie zebrań wyborczych w kołach stawiło się 65. Byli też zaproszeni dyrektorzy należący do „S”. Był też Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” i zarazem Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Jerzy Morawski oraz Przewodniczący Sekretariatu Oświaty Region Dolny Śląsk Janusz Wolniak. Zebranie prowadził Ludwik Lehman, a  protokołował Marek Rogowski.

Po sprawozdaniach Przewodniczącego Komisji (L. Lehman) i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Andrzej Kulhawik) wywiązała się godzinna dyskusja nad kondycją naszej organizacji związkowej. Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej na najbliższą kadencję. Jedynym kandydatem był dotychczasowy Przewodniczący, który uzyskał 59 głosów na 63 oddane. Delegaci przyjęli uchwałę stwierdzającą, że wszyscy Przewodniczący Kół wchodzą bez wyboru do KM (taką możliwość Statut daje dopiero od roku). Zebranie ustaliło następnie, że oprócz Przewodniczących Kół do KM zostanie wybranych 14 osób. Tak też się stało. KM liczy teraz 45 członków (było 44). Jej pełny skład na drugiej stronie.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wybrało też przedstawicieli [delegatów] do władzy stanowiącej wyższych struktur NSZZ „Solidarność”. Lista wybranych na tej stronie. Zebranie przyjęło też wiele uchwał, stanowisk i apeli skierowanych zarówno do władz Związku jak i do organów prowadzących, a nawet do Ministra Edukacji. Zamieszczamy je [wszystkie „merytoryczne” bez typowo „technicznych”] na drugiej stronie. Ważną informację przekazał w trakcie dyskusji Janusz Wolniak. Mianowicie stwierdził, iż na spotkaniu ze związkowcami z „Solidarności” Minister Edukacji zapewnił, że NIE JEST szykowana żadna rewolucja w oświacie, a tylko niewielkie zmiany i poprawki w obecnym stanie prawnym. O godz. 12 była półgodzinna przerwa na posilenie się i dyskusje w kuluarach. Zebranie zakończyło się około godziny piętnastej.

Uchwały, stanowiska i apele Międzyzakładowego Zebrania Delegatów z 22 marca 2006

Uchwała nr 1

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie zobowiązuje Przewodniczących Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej do przedłożenia sprawozdań z działalności Komisji delegatom na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów na tydzień przed terminem zebrania.

Uchwała nr 2

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie dziękuje Zarządowi Regionu „Zagłębie Miedziowe” za wprowadzenie stałych dyżurów prawników w naszym mieście. Jednocześnie Międzyzakładowe Zebranie Delegatów przypomina, że wciąż nie jest zrealizowana obietnica kupna odpowiedniego lokalu dla Oddziału Zarządu Regionu w Głogowie. Nadal też praca Oddziału pozostawia wiele do życzenia.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zobowiązuje naszych delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu, aby podnosili te kwestie aż do załatwienia tych żywotnych spraw dla rozwoju NSZZ „Solidarność” na Ziemi Głogowskiej.

Stanowisko w sprawie matur

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie w związku ze zbliżającą się maturą przypomina, że udział nauczycieli w komisjach maturalnych powinien być dodatkowo płatny o ile odbywają się one w czasie dla nauczycieli wolnym od planowych zajęć dydaktycznych.

NSZZ „Solidarność” przeciwstawi się ewentualnym próbom zmuszania nauczycieli do dodatkowej pracy za darmo i poprze wszelkie prowadzone zgodnie z prawem protesty nauczycieli z odmową wykonania takiej pracy włącznie.

Rada i Zarząd Powiatu Głogowskiego

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie zwraca się do Rady i Zarządu Powiatu Głogowskiego o zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w bieżącym roku z 1 do 2%. W sytuacji podniesienia płac wszystkich pracowników w placówkach podległych starostwu powiatowemu o 6% NSZZ „Solidarność” uzna pozostawienie 1% dodatku motywacyjnego dla nauczycieli za skandaliczne.

Apel do Rady i Zarządu Powiatu Głogowskiego

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie zwraca się do Rady i Zarządu Powiatu Głogowskiego o wypłacenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej za 2004 rok nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski.

Wniosek do Zarządu Powiatu Głogowskiego

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie zwraca się do Zarządu Powiatu Głogowskiego o szczegółowe przedstawienie korzyści finansowych wynikających z reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu i Rady Powiatu korzyści miały być znaczne. Niestety, reorganizacja w żaden sposób nie wpłynęła na poprawę warunków pracy i płacy w reorganizowanych szkołach.

Apel do organów prowadzących szkoły

 w Powiatach Głogowskim i Polkowickim

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie zwraca się do organów prowadzących szkoły w Powiecie Głogowskim i w Powiecie Polkowickim o zmniejszenie ilości uczniów w oddziałach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zachowaniem podziału na grupy na przedmiotach, na których przepisy tego wymagają.

Poprawi to efektywność nauczania, integrację zespołów klasowych, da możliwość indywidualnego i bezpośredniego podejścia do ucznia i zwiększy efekty pracy wychowawczej szkół.

Minister Edukacji Narodowej

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświaty w Głogowie protestuje przeciwko znacznemu obniżeniu subwencji oświatowej dla Powiatu Głogowskiego na rok 2006 w stosunku do zapowiadanej wcześniej kwoty. Informowanie o tym organu prowadzącego dopiero w marcu urąga standardom państwa prawa.

„Solidarność” Oświaty domaga się zwiększenia subwencji do poziomu wcześniej zapowiadanego tzn. 30 972 919 zł. W przeciwnym przypadku normalne funkcjonowanie placówek oświatowych w Powiecie Głogowskim będzie poważnie zagrożone.