19 maja w II LO w Głogowie odbyła się druga część Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie. Brało w nim udział 60 delegatów (na 75). Reprezentowali oni 323 członków Związku. Byli też obecni zaproszeni goście w tym Przewodniczący Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” Bogdan Orłowski oraz duszpasterz głogowskich nauczycieli ks. Tadeusz Wołoszyn. Delegaci dokonali wyborów uzupełniających do Komisji Międzyzakładowej. Nowymi członkami Komisji zostały osoby wybrane na przewodniczących kół w ciągu ostatnich trzech lat: Elżbieta Chodarcewicz, Danuta Cwen, Irena Fiałkowska, Dariusz Flak, Władysława Gnyp, Marzena Koperek, Danuta Kraszewski, Sylwia Partyka, Jan Rzepa, Maria Trznadel, Kazimierz Wardecki, Romana Wolna, oraz dodatkowo Janina Wawrzyńczyk i Paweł Korzeń.

Zebranie przyjęło ważny list otwarty do ministra, 4 wnioski do organów prowadzących oraz 5 dokumentów dotyczących spraw wewnętrznych Związku. A wszystko to w znakomitej i zgodnej atmosferze w ciągu zaledwie trzech godzin. Zebranie prowadził Ludwik Lehman i on w imieniu delegatów podpisał wszystkie przyjęte dokumenty.

 

List Otwarty do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie apeluje o zmiany w organizacji końcówki roku szkolnego. W obecnej sytuacji mamy do czynienia z niebezpieczną i szkodliwą „schizofrenią”. Otóż po klasyfikacji nie można już de facto stawiać ani żadnych ocen ani nieobecności w dzienniku. Przez kilka dni uczniowie teoretycznie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia, ale praktycznie nie można tego wyegzekwować. Wobec tego uczniowie tylko „udają”, że chodzą do szkoły, a nauczyciele „udają”, że tego nie widzą. Nadzór też „udaje”, że nie dostrzega problemu. Takie ogólne „udawanie” jest wyjątkowo demoralizujące. A przecież jest proste wyjście, o które zwracamy się do Pana Ministra.

Wystarczy tak ustalić harmonogram roku szkolnego, by po zakończeniu zajęć było 3-4 dni przerwy i dopiero wtedy uroczyste zakończenie roku szkolnego z rozdaniem świadectw. W tych dniach przerwy nauczyciele w spokoju wypisywaliby arkusze ocen i świadectwa.

W poczuciu odpowiedzialności za dobro dziecka i harmonijny rozwój edukacji narodowej apelujemy więc do Pana Ministra o rozwiązanie tego problemu.

 

Wnioski do organów prowadzących placówki oświatowe

 

Wniosek nr 1

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie domaga się, by wypłacono należne wynagrodzenie wszystkim nauczycielom, którzy w związku z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego mieli zrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Od władz Powiatu Głogowskiego domagamy się, by zagwarantowały środki na ten cel. Ewentualny brak wypłaty takich wynagrodzeń NSZZ „Solidarność” potraktuje jako drastyczne naruszenie prawa i jaskrawą niesprawiedliwość.

 

Wniosek nr 2

Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie postuluje do organów prowadzących szkoły o ustalenie górnych limitów ilości uczniów w klasach nie przekraczających 24-26 we wszystkich typach szkół.

W naszym przekonaniu jest to warunek niezbędny dla zachowania odpowiedniego poziomu kształcenia porównywalnego w różnych gminach. Zmniejszenie ilości uczniów w klasach pomoże nauczycielom także w procesie wychowania.

 

Wniosek nr 3

Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie postuluje do organów prowadzących szkoły o ustalenie przepisów i norm regulujących zatrudnienie nauczycieli bibliotekarzy.

 

Wniosek nr 4

W związku ze zgłaszanymi przypadkami mobbingu w stosunku do nauczycieli pracujących w szkołach wszystkich typów (od przedszkola do szkół średnich) znajdujących się w rejonie naszego działania Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie postuluje do organów prowadzących szkoły o zwiększenie kontroli i pomocną współpracę przy zwalczaniu tego, już zauważalnego, zjawiska.

 

Uchwały i wnioski dotyczące spraw wewnątrzzwiązkowych

 

Uchwała nr 1

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie witają zbliżającą się 25 rocznicę powstania naszego Związku.

Niech ta rocznica przypomni wszystkim członkom etos pierwszych lat walki o wolną i sprawiedliwą Ojczyznę. Niech udzieli się nam wszystkim entuzjazm i zaangażowanie z tamtych lat. Niech ożywi działalność Kół dla dobra całego stanu nauczycielskiego. Niech przywróci blask pierwszej „Solidarności”, tej sprzed ćwierćwiecza.

Włączmy się czynnie w organizowane na naszym terenie uroczystości. Niech nie zabraknie w nich nikogo z naszych członków.

Pamiętajmy o ludziach, którzy tworzyli głogowską oświatową „Solidarność”.

Zobowiązujemy Komisję Międzyzakładową do zorganizowania jesienią spotkania z pierwszymi członkami naszego Związku, którzy pozostali mu wierni przez te wszystkie lata.

Bądźmy solidarni i nie bójmy się nowych wyzwań. „Solidarność” wypłynęła z czystego źródła.

 

Apel do wszystkich członków Solidarności Oświaty na Dolnym Śląsku

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie zwraca się do wszystkich członków „Solidarności” Oświaty na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza do działaczy Sekcji Regionalnych Oświaty działających w naszym województwie z gorącym apelem o podjęcie szeroko zakrojonej współpracy w imię wspólnej sprawy.

Naszym zdaniem nie jest dobrze, gdy trzy działające w naszym województwie sekcje praktycznie nie współpracują ze sobą działając zupełnie osobno. Najlepszym partnerem dla Dolnośląskiego Kuratora Oświaty byłaby jedna połączona silna sekcja oświaty. Apelujemy zatem o rozpoczęcie rozmów na temat zjednoczenia.

Jeśli jest to na razie z różnych względów niemożliwe, to i tak konieczne są wspólne spotkania w celu zacieśnienia współpracy.

Naszym zdaniem współpraca powinna obejmować:

1. co najmniej dwa razy w roku wspólne zebrania rad sekcji

2. wspólną organizację różnych imprez, a szczególnie szkoleń dotyczących oświaty

3. jak najszybsze opracowanie wspólnej witryny internetowej, a może i biuletynu informacyjnego

4. ustalenie jednego wspólnego klucza wyborczego.

My, działacze „Solidarności” Oświaty z Głogowa pragniemy, byśmy wszyscy wspólnie potrafili pokazać, co to znaczy działać solidarnie.

 

Wniosek nr 1 do Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” NSZZ „Solidarność”

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie zwraca się do Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” o wynegocjowanie zniżek dla wszystkich członków „Solidarności” w naszym regionie w różnych placówkach handlowych i usługowych podobnie jak to zrobiono w regionie Podbeskidzie.

 

Wniosek nr 2 do Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” NSZZ „Solidarność”

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie zwraca się do Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” o większe starania na rzecz zakupu nowego pomieszczenia dla Oddziału Zarządu Regionu w Głogowie.

 

Uchwała

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie postanawia, że przewodniczący kół wybrani zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej z dniem wyboru wchodzą w skład Komisji Międzyzakładowej.